علوم فصل 1 مواد

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا علوم فصل 1

مواد

حالات مختلف ماده :
1- جامد(s): فاصله ذرات بین ذرات کم و شکل و حجم معینی دارد .
2- مایع(J) : فاصله ذرات بین ذرات بیشتر از جامد و شکلمعین ندارد ولی حجم معینی دارد .
3- گاز (g) : فاصله ذرات بین ذرات خیلی زیاد و شکل و حجم معینی ندارد .
یکی از ویژگی های مخلوط آن است که اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را حفظ
می کنند. به عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است؛ یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیزحفظ کرده است. از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم، جاری می شود. جاری شدن از ویژگی های آب است. مخلوط ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. بسیاری از نوشیدنی ها ومواد خوراکی مخلوط اند. نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است. 1- مخلوط همگن: ماده ی مخلوطی که اجزای آن به طور یکنواخت در همه جای ماده پخش شده اند و به راحتی قابل تشخیص نیست.
اجزای محلول:
1- حلال : جزیی که مقدار آن بیشتر است و حل شونده در آن پخش می شود .
2- حل شونده: جزیی که حالت فیزیکی آن تغییر می کند و در حلال پراکنده می شود . راههای تشخیص حلال و حل شونده :
1- جزیی که تغییر حالت فیریکی ندارد حلال است .
2- در محلول هایی که حلال وحل شونده حالت فیزیکی یکسانی دارند هر جزیی که بیشتراست ، حلال می باد مثلا :
درمخلوط 100 گرم آب و 50 گرم الکل، آب حلال و الکل حل شونده است .
3- اگر مقدار هر دو یکسان باشد ماده معروف تر حلال است مثلا در 100 گرم آب و 100 گرم استون ، اب حلال و استون حل شونده است .
 
مهمترین حلال آب و بعد از آن اتانول است . سوال : حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید.
حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.
انواع محلول ها :  
انحلال پذيري : بيشترين مقدارماده حل شده در ١٠٠ گرم حلال دردماي معين كه محلول سير شده به وجود مي آورد . 
اگر مقدا رماده حل شده كمتر باشد : محلول سيرنشده 
اگر مقدارماده حل شده بيشترباشد : محلول فراسيرشده   2- عوامل موثر بر انحلال پذیری عبارتند از: دما و فشار
در مورد گازها با افزایش دما وکاهش فشار انحلال پذیری ، کم می شود .
در مورد برخی جامدات مانند پتاسیم نیترات با افزایش دما انحلال پذیری ماده زیاد می شود .
ماهی ها در آب سرد بهتر از آب گزم زندگی می کنند، چون در آب سرد مقدار اکسیژن حل شده در آب بیشتراست . 3- مخلوط ناهمگن : مخلوطی که اجزای سازنده آن به طور یکنواخت در همه جای ماده پخش نشده اند مثل : آبلیمو ،دوغ ،خاکشیر
انواع مخلوط ناهمگن :
 
اسيدها وبازها:
 اسيدها موادي ترش مزه با عامل H در فرمول آنها ...